______________________________________________________________________________________
lai
a--r--c--h__i--t--e--c--t--s
incorporated
studio

work
potomac valley hospital----keyser, wv
1